EN
CN
Former Members
Chunxue Guo
BGI-Wuhan
Jiawei Chen
Master student in Moscow Institute of Physics and Technology
Shaohong Feng

Ding He

Theresa Louise Cole

Ryan Ross Germain

Fang Li

Lucie Bergeron

Miaoquan Fang
Bioinformatics technician in Huazhi Biotech Co., Ltd.
Qiyue Lu
BGI-Shenzhen
Duo Xie
Research assistant in Shenzhen Institute of Advanced Technology (CAS)
Alivia Lee Price

Qionghua Gao
Assistant professor in Guangxi University
Bitao Qiu
Guest researcher in University of Copenhagen
Ji Li
Tencent Holdings Limited
Yiran Cai
Master student in Southeast University
Qian Yu
Master student in University of Leuven
Yuhong Zhong
Master student in China University of Geosciences
Lu Tian
Master student in Carnegie Mellon University
Jinmin Lian
CTO of Total Genomics Solution
Cai Li
Postdoc in The Francis Crick Institute
Shiping Liu
Adjunct professor in CUHK
Xinxin Yin
Ph.D student in Tsinghua University
Haofu Hu
Ph.D fellowship in University of Copenhagen
Luohao Xu
Ph.D student in University of Vienna
Min Tang
Ph.D student in China Agricultural University
Lea Coleman

Zimai Li

Yuncong Geng
Master student in John Hopkins University
Shanlin Liu
Postdoc in China Agricultural University
Minqi Cai

Guanliang Meng
PhD student at Research Museum Alexander Koenig
Dongming Han

Zhengtao Yang

Jonas Madsen

Sergio Andreu-Sánchez

Luigi Pontieri

Manuel Nagel

© Copyright 2019 by Centre for Biodiversity Genomics, All Rights Reserved